Wednesday, April 23, 2008

QAUL SOHABI (UCAPAN SAHABAT RASULULLAH)

Qaul Sohabi adalah termasuk dalam perselisihan para ulama dari sudut menjadikan dalil hukum. Dalil hukum terbahagi kepada dua bahagian:
Itfak; Maksudnya dalil-dalil yang disepakati ulama dan ianya terbahagi kepada empat sumber iaitu al Quran, al hadis, Ijmak Ulama dan Qias.
Ikhtilaf- Maksudnya sumber hukum yang diperbincangkan di kalangan ulama sama ada boleh dijadikan sumber huku ataupun tidak. Sumber tersebut terbahagi kepada 11 dan antaranya adalah Qaul Sohabi.

Maksud Sohabi seperti yang bahaskan di kalangan ulama adalah berdasarkan:-
Sesiapa yang melihat Rasulullah
Mereka itu beriman dengan Rasulullah
Mereka itu hidup bersama Rasulullah

Selepas wafat Rasulullah, para sahabat bangun menjawab persoalan yang timbul. Mereka tentunya memberi fatwa dan menyelesai permasalahan yang berlaku dalam masyrakat. Persoalannya, bila sahabat memberi fatwa adakah fatwa tersebut dikira sebagai sumber kepada mujtahid untuk dijadikan dalil. Di sini mulalah berlakunya ikhtilaf ulama.
1. Sebahagian ulama mengatakan qaul sohabi sebagai hujah syariah. Wajib bagi mujtahid mengambil qaul sohabi sekiranya tidak terdapat di dalam al Quran, al Hadis, Ijmak atau Qias. Jika sekiranya berlaku pula ikhtilaf di kalangan sahabat maka para mujtahid perlu membuat pilihan. Pendapat berujah kemungkinan benar ijtihad sahabat itu lebih utama daripada salah kerana para sahabat hidup di zaman wahyu. Mereka lebih maklum sebab Nuzul.
2. Sebahagian lain mengatakan qaul saohabi adalah bukan hujah syariyah. Mujtahid tak wajib ambil qaul sohabi. Hujahnya sesungguhnya kita wajib mengikut kitab dan sunnah sahaja dan apa yang ditunjukkan oleh ijmak dan qias. Ijtihad sahabat boleh membawa benar atau salah. Namun demikian kemungkinan salah adalah sedikit.

Kesimpulannya Qaul Sohabi bukan hujah yang wajib diambil oleh mujtahid tetapi kita mengambilnya apabila tidak ada dalil di dalam al Quran, al Hadis, Ijmak atau Qias. Sekiranya tidak ada dalil lain yang muktabar maka qaul sohabi adalah lebih utama.

Wallahu ‘aklam.

Rujukan: Dr. Abdul Karim Zaidan, Al wajiz fi Usul al Fiqh

No comments: